VELKOMMEN TIL SMITT OG SMULE FAMILIEBARNEHAGE.

 

 

 

Vi i Smitt og Smule familiebarnehage ønsker barn og foreldre velkommen til barnehagen, og det nye barnehageåret.

 

Denne årsplanen skal være et dokument slik at dere kan følge med på det vi foretar oss i barnehagen. Dere vil finne mål, tema, kalenderoversikt og generelle opplysninger her.

 

Noe som står sentralt i vår barnehagehverdag er de 4 T er, Trygghet. Trivsel, Tillit og Tilhørighet. Gjennom de 4 T` er vil vi skape en omsorgsfull og trygg hverdag for barna, noe som er elementært for deres mulighet til utvikling av læring. De 4 T er er noe vi jobber med i hverdagen, og det går på hvordan relasjonene mellom de ulike aktørene i barnehagen er. Dette innebærer hvordan vi oppfører oss og er mot hverandre.

 

Leken har en sentral plass i vår hverdag. Å leke er et livsviktig behov som gir barna tilfredsstillelse og muligheter til å oppdage nye sider ved seg selv. I vår planlegging og strukturering av dagen gir vi mye tid til lek. Leken gjør at barna kan være på sitt eget utviklingsnivå, gjennom inntrykk og opplevelser. For oss er det viktig at barna får utfolde seg med lek like mye ute som inne.

 

Vi vil jobbe med temaer i år. De ulike temaene blir presentert lengre bak i denne planen.

 

Vi håper barn, foreldre får et trivelig år her i Smitt og Smule familiebarnehage og vi ser fram til å samarbeide med dere.

 

 

 

 

 

 

 

 

HVA KJENNETEGNER EN FAMILIEBARNEHAGE?

 

 

En familiebarnehage skal ikke etterligne en annen barnehagevirksomhet, men heller ta utgangspunkt i sin egen form og utvikle denne. Vi er lovpålagt å følge rammeplan for barnehager og barnehageloven.

 

De små barnegruppene og nærhet til de tre voksne i Smitt og Smule oppleves som en fordel. Det gir oss god anledning til å gi hvert enkelt barn masse omsorg og trygghet. Det gjør at miljøet blir oversiktlig for barna, noe som gir muligheter til å bli godt kjent med de voksne og de andre barna.

 

Slik er det også for foreldrene. Det er de samme personene som er der morgenen og ettermiddag. Dette gir god anledning til kontakt og samarbeid om barnets beste.

 

Familiebarnehagen har gode muligheter til å kunne ta hensyn til det enkeltes barns vaner og interesser. Liten gruppe med barn gir også frihet til å velge hva en vil gjøre ut fra de signaler en fanger opp fra barn og foreldre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsetting

 

Alle ved Smitt og Smule familiebarnehage skal trives, føle seg trygge og kjenne seg som en del av det fellesskapet en barnehage er. Vi vil ta del i å gi barna en sosial oppdragelse gjennom dagliglivet i barnehagen, dette for at de skal fungere godt i hverdagen. Vi vil gi barna allsidige erfaringer og aktivitetsmuligheter- dette gjennom å gi de oppgaver og materialer som stimulerer nysgjerrigheten og utfordrer skaperevnen. Vi vil veilede barna inn i å være en naturlig del av samfunnet rundt dem, være åpne for tanker og impulser fra foreldrene/ foresatte, og å være en støtte for dem i ansvaret for barnets utvikling og oppdragelse.

 

 

Det viktigste for oss i barnehagen er:

 

Trygghet

- barna skal bli trygge på seg selv og omgivelsene.

- foreldrene skal føle seg trygge for barna og stole på personalet.

- personalet skal føle en trygghet i jobben, gjennom å stole på seg selv og          

  medarbeiderne

 

Trivsel

vi ønsker at barna skal føle glede når de er i barnehagen, får venner og føler at

  de betyr noe i fellesskapet

-foreldrene skal føle seg velkommen i barnehagen.

-personalet skal føle at det arbeidet de gjør er nyttig.

 

Vekst og utvikling

-barn skal få oppgaver og utfordringer ut fra sine forutsetninger. Personalet skal se både enkeltbarnet og hele gruppa i sitt arbeid.

-foreldrene skal få lære mer om sitt barns utvikling og vekst gjennom personalet, men

 også gjennom impulser fra barnet selv.

-personalet skal utvikle seg gjennom å lære av sine egne handlinger og erfaringer,

 men også av andre. Medarbeiderne og foreldrene er en viktig tilbakemelder og støttespiller.

 

 

 

 

 

 

Dette vektlegger vi i Smitt og Smule familiebarnehage:

 

 • SOSIAL KOMPETANSE

 

Sosial kompetanse handler om å lykkes i å omgås andre. (K.Lamer), og utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser gjennom dagen. Tidligere erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barnets samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Barnehagens oppdragelse har som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen personlige og kulturelle identitet. I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse. Barn viser tidlig at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv. Det er viktig at personalet er veiledende gjennom barnehagehverdagen. (innhold tatt fra rammeplan 2006)

 

 

 • TRYGGHET

 

Som nevnt tidligere står trygghet sentralt hos oss. Dette er barnas fundament for å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og handlinger. Vi bruker god tid i innkjørings- perioder slik at barna blir godt kjent med personalet, de andre barna, våre rutiner samt omgivelsene rundt seg. På den måten opparbeider vi i personalgruppen oss tillit, som er verdifullt når vi skal utvide horisonten ved å dra på turer og lignende utenfor barnehagen - En gjensidig tillit og respekt er viktig for oss - da trivsel og tilhørighet står i sentrum. Lek og samspill i hverdagen er viktig for å oppnå dette.

 

 

 • LEKEN

 

Å leke er et livsviktig behov som gir tilfredsstillelse og muligheter til å oppdage nye sider ved seg selv. I vår planlegging og strukturering av dagen gir vi veldig mye tid til lek. Dagsrytmen er så fleksibel at det er lagt opp til å ta vare på de spontane øyeblikkene - det er de spontane øyeblikkene som skiller lek fra annen aktivitet. Leken er viktig for barna, da den lar barna være på sitt eget utviklingsnivå, gjennom inntrykk og opplevelse.

 

Vi kan kjenne igjen leken ved at den er en frivillig aktivitet som barna selv velger å delta i. Lek er på liksom og den ligger utenfor det vi vil oppfatte som den ”virkelige verden”. For barna skal leken være lystbetont, den kan gi orden, spenning og den kan være en forberedelse på voksen alder.

I følge Rammeplan for barnehagen står utvikling av basiskompetanse sentralt i småbarnsalderen. Det vil si utviklingen av kommunikasjonsevne og sosial kompetanse, som gir sosial handlingsdyktighet. Gjennom leken lærer de å forstå andres perspektiver og roller, de lærer seg å måtte ta avgjørelser og handle sammen med andre, de vurderer problemer og løser oppgaver. Leken fører til utvikling av identitet, kompetanse og språk.

 

For oss i personalet er det viktig å støtte og oppmuntre barna. Dette gjør vi ved å hjelpe dem inn i leken sammen med de andre barna, hvis de har behov for det. Vi må være gode modeller for hvordan man tar kontakt med andre på en positiv måte, og gir dem opphevelser som kan bidra til å utvikle deres lek og sosiale samspill.

 

 • UTELEKEN

 

Uteleken er veldig viktig for barns helhetlige utvikling. Ute får barna bruke kroppen på en helt annen måte, der er det hovedsklig grovmotorikken som blir stimulert. Gjennom uteleken får barna utviklet kroppsholdning, balanse, øye-/hånd koordinasjon, kroppsbeherskelse, mestring og stimulering av sansene. Det å utfolde seg i varierte omgivelser, og på ulike underlag er positivt med på å forebygge språkvansker, stress og astma/allergi. Derfor velger vi å være mye ute med barna - også utenfor barnehages område. Nye omgivelser med turer i skog og mark gir nye og varierte utfordringer. Da vil trivsel og tilhørighet stå i sentrum. Ved å la barna være en del av naturen, blir de en del av kulturen vår. De blir en del av den arven som særtegner det å være norsk.

 

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN VEKTLEGGER 7 FAGOMRÅDER SPESIELT;

 

 • kommunikasjon, språk og tekst
 • kropp, bevegelse og helse
 • kunst, kultur og kreativitet
 • natur, miljø og teknikk
 • etikk, religion og filosofi
 • nærmiljø og samfunn
 • antall, rom og form

 

Dette er ting vi jobber med gjennom hele året under de forskjellige temaene vi har hver måned. Arbeidet med de syv fagområdene skal fremme barnas utvikling på alle områder og er til stede i planlagte og ikke planlagte læringssituasjoner. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnets alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering må legges til rette med tanke på barns ulike behov.

 

 

BARNS MEDVIRKNING:

 

Barns medvirkning handler om at barn blir sett, hørt og forstått. Barn uttrykker seg både kroppslig og språklig om hvordan de har det. Personalet må ivareta barnets interesser og individualitet ved å lytte, legge til rette, respektere og imøtekomme der det er mulig, og til barnets beste.

 

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.(barnehagelovens § 3 Barns rett til medvirkning)

 

VURDERING:

 

For at vi skal kunne utvikle barnehagen og oss selv må vi vurdere vårt arbeid. Vi vurderer gjennom det daglige arbeidet vi gjør. Vi stiller oss og hverandre spørsmål som hvordan fungerte det jeg gjorde nå? Hva gikk bra/dårlig hvorfor? Hvordan reagerte barna på opplegget? Hva kunne vært gjort annerledes og hvorfor?

 

Vi vurderer uka som har vært. Hva har vi fått gjennomført denne uka, hvordan har det gått? Hvordan kan vi jobbe videre, utvikle oss videre? Hva har barna gitt av tilbakemeldinger/ønsker? Foreldrene?

 

Vi vurderer på personalmøter og planleggingsdager og vi skriver halvårs vurdering. Årsplanen blir vurdert godt hver vår.

 

Dokumentasjon:

Foto

Video

Plakater

Prosjektbeskrivelser

Månedsplan

 

 

 

MÅNEDENS TEMAER:

 

AUGUST: BLI KJENT I BARNEHAGEN

 

 

SEPTEMBER: MEG SELV

 

Vi vil i denne måneden ta for oss meg selv og bli kjent med barnets familie ved at vi snakker om hvem som er på bildene på husene til barna. Vi vil tegne rundt hendene og ta fotavtrykk. Alle barna skal lage et hus med bilde av den nærmeste familien evnt ting de er spesielt glad i. Vi vil synge sanger og sette ord på kroppsdelene våre.

 

OKTOBER/NOVEMBER: PRIMÆRFARGENE OG MALING.

 

Vi tar for oss ulike maleteknikker med fingermaling og vanlig maling. Vi vil male bilder som vi rammer inn og male vår egen t-skjorte. Vi vil bli godt kjent med primærfargene våre rød, gul, grønn og blå.

Innen dette temaet vil barna få kjennskap til kunst, kreativitet og utfoldelse.

 

DESEMBER: JUL

 

Desember og siste uka i november blir en tradisjonell måned i barnehagen, med jula som fokus. Vi vil her ta for oss det som hører julen til i forhold til juleforberedelser. Vi synger julesanger, tenner adventlys, baker julekaker, lager julepynt, julegaver og snaker om hva jul er og hva det står for.

 

 

JANUAR: EVENTYR

Vi vil jobbe masse med eventyret bukkene bruse. Vi har valgt dette eventyret siden vi har små barn dette året. Vi vil høre på eventyret og dramatisere det. Vi vil lære oss bukkene bruse sangen.

 

 

FEBRUAR/MARS: DYR OG PÅSKE.

Vi vil bli kjent med ulike husdyr og bondegårdsdyr. Vi vil se på bilder, lære dyrelyder, hva de liker å spise, hvor de bor. Vi vil prøve å få til et bondegårdsbesøk.

Påske: vi vil lage påskepynt, synge påskesanger og snakke om påskebudskapet. Det blir påskefrokost for foreldre 26. mars.

 

 

 

APRIL: MUSIKK

Vi vil ha fokus på rytmer og musikk. Vi vil bruke ulike musikkinstrumenter og høre på ulike musikk cd`er. Vi har bøker og cd fra barnas musikkbarnehage som vi vil hente ideer fra. Musikk kortene vil vi trekke og lære oss flere sanger.

 

MAI: LIVET UTE I NATUREN.

Vi vil bli kjent med ulike krypdyr vi finner ute i naturen. Hva skjer i naturen om våren? Kanskje kan vi lage ulike ting av naturmaterialer.

 

JUNI: ingen spesielle temaer.

Vi er mye ute og leker med vannJ

 

 

VINTER:

Vi vil jobbe med isprosjekt hvis vi får en kuldeperiode i vinter. Vi vil fryse ulike isblokker, is lykt og male på snø osv.

 

 

 

Dette var en kort oppsummering av hva dette barnehageåret vil inneholde, det kan bli gjort forandringer underveis, men da vil det bli gitt beskjed om ette. Hver måned henger vi opp en månedsplan i gangen.  Hvis dere har noen forslag vi kan gjøre under noen av temaene vil vi gjerne høre de J

 

 

 

 

 

 

OVERGANG BARNEHAGE SKOLE:

 

Det siste året i barnehagen vil 5 åringene få et førskoleopplegg. Dette vil vi ha hver 14 dag. Før skolestart har barna besøksdager på skolen hvor foreldrene følger barna sine. Hvis det er spesielle ting rundt barnet vil styrer skrive et brev til skolen som foreldrene godkjenner før det sendes skolen. Dette for at barnet skal få videre oppfølging det har krav på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNEHAGENS DAGSRYTME:

 

 

TID

HVA

HVORDAN

HVORFOR

07.15

Barnehagen åpner

En voksen tar imot barnet i garderoben når barnet kommer

For at barnet skal få en trygg og fin start på dagen. Utveksle informasjon

07.15-08.00

Fri lek

Barna velger aktiviteter ut i fra hva de selv ønsker å gjøre

Barnet får mulighet til å utvikle selvstendighet, språk, kreativitet og fleksibilitet. De må lære seg å samarbeide, ta hensyn og vise omsorg. De vil oppleve tilhørighet gjennom gruppen og utvikle vennskap.

08.00-08.30

Frokost

Barna dekker bordet. Vi har smøremåltid med hjembakt brød (barna har vært med på å bake selv), frukt eller grønnsaker. De største prøver å smøre selv. Vi vasker fingrene og munn etter måltidet.

De legger grunnlag for sunne matvaner. De lærer at det skal være ro og trivsel sundt måltid. De lærer hygiene.

09.30

Tilrettelagt aktivitet

 

 

 

 

 

Påkledning

 

 

 

 

 

 

uteleken

 

 

 

 

 

 

tur

 

 

 

 

 

 

 

Bordaktiviteter eller annen aktivitet i forbindelse med månedens tema

 

 

Vi finner frem klær og fottøy. Vi oppmuntrer barna til å kle på seg selv. Vi kler på de minste og setter ord på hva vi gjør, farger kroppsdeler

 

I uteleken er det alt fra frilek til tilrettelagt lek. De voksne deltar i lek og aktiviteter sammen med barna.

 

 

Vi drar på tur i nærmiljøet og bruker lokalsamfunnets tilbud

Motorisk- og begrepstrening. Få utfolde seg. Nærkontakt og samspill mellom barn og voksne. Får en mestringsfølelse.

 

 

Barn lærer selvstendighet og orden

 

 

 

 

 

De opplever mestringsfølelse, sansemotorisk stimulering og motorisk trening. De må lære seg og ta hensyn og dele med hverandre.

 

 

Barna skal møte ulike miljøer og situasjoner som gir dem en mulighet til positive opplevelser.

TID      

HVA

HVORDAN

HVORFOR

10.30

Samlingstund

Vi samles i stua på den store madrassen. Vi synger sanger, leser bøker, rim og regler, sangleker og andre leker. Vi jobber også temabasert ut far månedens tema

De opplever fellesskapsopplevelse. Musikk, rytme og sang. De lærer konsentrasjon, sitte rolig å lytte til andre og vente på tur. Språkstimulering gjennom sang og samtale.

10.50

Håndvask og dekking av bordet sammen med ordensmenner.

Alle går etter tur på badet og vasker hendene. De voksne veileder barna.

Lærer seg å vente på tur. Lærer god hygiene. Opplever mestringsfølelse.

11.00

Lunsj

Smøremåltid med hjembakt brød, knekkebrød og varmmat onsdager. Når alle barna er samlet rundt bordet, synger vi matvers.

 

De største skal prøve å smøre selv. Vi sender det de ønsker å ha på maten til hverandre. Småprater.

 

Barna sitter ved bordet til de fleste er ferdige. De største rydder asjett og koppen ut på kjøkkenet. Vasker hender og munn.

Å synge matvers er en fin måte å starte måltidet på.

 

 

 

 

 

Mestringsfølelse og selvstendighet. Lærer høflighet og bordskikk. Vi gjør måltidene til en positiv opplevelse.

 

Lærer god bordskikk.

Lærer å vente på tur.

Lærer god hygiene.

11.30

Hvilestund for de som skal sove

 

 

11.30-14.00

Frilek utetid

Barna leker med det de har lyst til.

De store får tid til å utforske rolleleken

God grovmotorisk trening. Bli fortrolig med all slags vær.

14.00

ettermiddagsmat

Barn får en halv brødskive, frukt og grønnsaker. Dette måltidet nytes ofte ute.

Gir barna et godt og sunt måltid. Roer ned litt mellom aktivitetene.

Fram til 16.30

Barna hentes

Vi gir informasjon om hvordan dagen har vært

Viktig for foreldrene å få innblikk i hvordan dagen har vært. Enklere å samtale med barna om hvordan barnehagen har vært..

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bleieskift og do besøk foregår etter lunsj samt etter behov.

Vi baker brød to ganger i uka sammen med barna, og vi har frukt og grønnsaker til hvert måltid. Hver onsdag har vi varmmat.

 

mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

fredag

En liten gruppe går på butikken og handler mat til barnehagen

Tema dag

Varmmat til lunsj

Tema dag

Fri lek

 

Vi har kjernetid mellom 10-14. fint hvis dere gir beskjed om barnet skulle bli levert/ hentet innenfor denne tiden.

 

MERKEDAGER:

30 nov. juleverksted for foreldre i barnehagen.

17 des. nissefest for barna i barnehagen.

26mars. Påskefrokost i barnehagen kl 08.00

17 mai. Vi går i tog sammen med barneskolen og andre bhg i Ramnes.

Sommeravslutning holdes i slutten av juni. Dato kommer nærmere.

 

 

PLANLEGGINGSDAGER:

 

30 okt

27 nov

22feb

14mai

21 juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

 

 • betaling

se vedtektene

 

 

 • klær

Barna må hver dag ha med klær og skotøy til utelek. Vi er ofte ute selv om været ikke er det beste, så barna må ha klær etter været. Tøyet bør merkes. I gangen henger det bestillingsskjema hvis noen ønsker å bestille navnlapper. Barna må ha et ekstra skift liggende i barnehagen. Alle har hver sin kurv i garderoben. tøfler, sandaler er greit til innelek, men ikke nødvendig.

 

Hel eller todelt dress.

Denne bør være vanntett, men prøv å finn en som puster. Gummi i baken og på knær hindrer vann på utsatte steder.

Noen dresser har dårlig passform, og kan hemme barnas bevegelighet. Det er derfor lurt å prøve dressen med ull/fleeceklær under før du bestemmer deg.

 

Regntøy.

Todelt regntøy med høy bukse er mest vanlig. Her varierer kvaliteten veldig. Det er viktig å tenke på hvordan den blir brukt. Det er ikke uvanlig at noen barn ”bader” i sølepytter. Det er viktig at regntøyet til en hver tid er stort nok, slik at barnets bevegelighet ikke hemmes. Det er også fint om dere skylder det etter sølete dagerJ men husk, tøymykner hemmer impregneringen.

 

Ullkær/fleece.

Høst, vinter og vår er det viktig at barna er utstyrt med klær for å ha under heldress/regntøy. Genser, bukse eller hel dress.

 

Votter/vanter.

For kalde, regnfulle dager er det fint med regntette votter. For dager som er litt småkalde er det greit med vanter. Små fingre leker bedre da. Til vinterbruk er det best med polvotter, de er varmest. Viktig at ikke vottene er for store, noe som fører til at barna ikke får brukt fingrene og de får en dårligere uteopplevelse.

 

Sko/ støvler

Støvler er noe barnehagen ikke kan være for uten. Støvlene må være stor nok, sånn at de får en tynn ullsokk inni. Sjekk støvlene innimellom, barna vokser fort i bena. For store sko hemmer adferden til barna og gjør at de får en mindre positiv uteopplevelse.

Vanntette vintersko er veldig positivt for vinteren i Norge hvor vi ofte har blanding av snø og slaps. Vi anbefaler sko med gortex. Sherox er positivt helt til minus 2 grader.

 

NB! Dette med klær og utstyr er kun veiledende. Det er ingen kjøpepress, men noen råd på veien. Hvis barnet har godt tøy og utstyr får de en positiv holding til det å være ute.

 

 • Sykdom

 

Som hovedregel skal syke barn naturlig nok ikke gå i barnehagen. I utgangspunktet er det alltid barnets allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i barnehagen eller bør være hjemme. I tillegg kommer spørsmålet om barnet skal være hjemme for å unngå smittespredning til andre barn i barnehagen. Vurdering av barnets allmenntilstand vil alltid baseres på skjønn, men som hovedregel skal barn med feber holdes hjemme. I tillegg må barn med akutt diaré og oppkast holdes hjemme. Barnehagen sender også ut kopi av retningslinjer barnehagene i Re har fått av kommunelegen.

Fint om dere gir beskjed så fort som mulig på morgen om barnet blir hjemme fra barnehagen. Tlf: 33 39 63 69 mob: 97 77 03 92

 • Fødselsdager

Barnehagen lager krone (barnet hjelper til å pynte) og blåser opp ballonger etter antall år barnet fyller som barnet får med seg hjem. Vi har bursdagssamling hvor vi synger bursdagssanger, barnet får bestemme sanger, bok vi skal lese. Vi henger opp bilde av bursdagsbarnet i gangen. Vi avtaler hva barnet ønsker å spise til lunsj og lager dette i barnehagen.

 

 • Hente situasjon

       Det er viktig å gi beskjed til oss i barnehagen dersom det er andre enn foreldrene som skal hente barnet, slik at  misforståelser unngås

.

 

 

 

Smitt og Smule familiebarnehage © 2010

Årsplan