Eierforhold

Smitt og smule familiebarnehage er en privateid barnehage med 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Familiebarnehagen er godkjent av Re kommune.

 

Barnehagens eier

Janne Kihle                          

Brårveien 187                                      

3175 Ramnes                                       

Tlf    33 39 63 69

Mob 97 77 03 92

 

Formål

Barnehagen drives etter bestemmelser i Lov om barnehager

 

Bemanning

Daglig bemanning pr. gruppe med inntil 5 barn skal tilsvare en full assistentstilling, en gruppe med inntil 10 barn skal tilsvare to fulle assistentstillinger.

 

I Smitt og smule familiebarnehage er det ansatt en pedagog i 100%, en assistent i 80 % og en assistent i 50% stilling.

 

Åpningstider/ Ferier

Familiebarnehagen har åpent fra kl. 07.15. til kl. 16.30. ukens fem første dager, 11 måneder pr. år.

Familiebarnehagen har feriestengt fra 6. juli til og med 2 aug.

Familiebarnehagen har stengt julaften, nyttårsaften og ellers i romjulen. Dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag holdes barnehagen stengt.

Likeledes holder familiebarnehagene stengt 5 dager for planlegging i løpet av barnehageåret.

 

Opptak/ Oppsigelse

I henhold til Lov om barnehager er det prioritert opptak for funksjonshemmede barn som etter sakkyndig vurdering kan ha nytte av opphold i barnehage. Foreldre/ foresatte bes oppgi på søknadsskjema sykdom, allergi, astma og lignende. Vi har felles opptak sammen med kommunen.

Personalbarn har 1 prioritet.

 

OBS!  Smitt og smule familiebarnehage har en katt som oppholder seg i huset.

 

Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig. Gjensidig oppsigelsesfrist er 2 måneder. Plassen skal sies opp innen den 1. i måneden. Plasser som sies opp i april/ mai måned må betales i juni måned. Juli er en feriemåned, og kan ikke regnes som oppsigelsesmåned. Det er full betaling i oppsigelsestiden. Dersom oppsigelse fra barn

eller personalet, eller andre forklarlige årsaker gjør at drift ikke er mulig, gjelder oppsigelsestiden 1 måned fra eier til foreldre. Det samme gjelder dersom familiebarnehagen opphører/ stenger.

 

Foreldrebetaling

Eier fastsetter foreldrebetaling for et år av gangen. Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis hver måned. Det betales for 11 måneder, hvor juli måned er betalingsfri.

 

Følgende satser gjelder fra 1. august 2007.

 

100 % plass kroner 2330 + 250 kr i mat

 All kost er inkludert i prisen. Vi har varm mat en gang i uken og frukt/grønnsaker til alle måltider

 

Familiebarnehagene har søskenmoderasjon 30 % på søsken nr 1 og  50% på søsken nr. 2.

 

Fravær som skyldes barns sykdom gis ingen reduksjon i foreldrebetalingen.

Når kommune og/ eller stat endrer sine satser, vil familiebarnehagene endre sine betalingssatser. Ved endring gis det 1 måned forhåndsvarsel.

 

Tap av plass

Barnet mister plassen etter en måned manglende betaling. Ved mislighold av plassen (For eksempel om foreldrene gjentatte ganger kommer for sent for å hente), kan plassen bli vurdert.

 

Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd

Jfr. bestemmelser i Lov om barnehager § 4.

Foreldrerådet, bestående av alle foreldre, velger en representant med varamann til samarbeidsutvalget for et barnehageår av gangen. Leder av familiebarnehageseksjonen og eier er faste representanter. Eier velger selv om han/ hun vil være representert.

 

Årsplan

Årsplanen utarbeides for et år av gangen, og vedtas i samarbeidsutvalget. Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av Rammeplanen for barnehager. Foreldrerådet får årsplanen til orientering.

 

Helse og Tilsyn

Barnehagen er under tilsyn av kommunelegen.

Helseattester og politiattester skal foreligge for alle familiebarnehageassistenter og familiemedlemmer som oppholder seg i hjemmet i barnehagens åpningstid.

 

Internkontroll

Familiebarnehagen har egne rutiner for internkontrollsystem, utarbeidet i samarbeid med kommunen.

 

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Familiebarnehagen skal i henhold til Lov om barnehager § 21, 22 og 23 følge bestemmelser om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevern.

 

Erstatningsplikt

Når familiebarnehagen av forklarlig årsak ikke kan holdes åpen, er ikke eier erstatningspliktig overfor foresatte.

 

Forsikring

Barna er forsikret den tiden de oppholder seg i barnehagen.

 

Vedtektenes varighet

Vedtektene fastsettes av eier. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av eierforhold eller andre forhold endres.

 

Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes leder av Familiebarnehageseksjonen i Re kommune og barnets foreldre.

 

Re den.............................

(dato)

 

 

________________________

Janne Kihle

 

 

 

 

 

 

Smitt & Smule familiebarnehage © 2010

Vedtekter